Kompaktanläggningar

De första stegen i avloppsvattenrening består vanligtvis av mekanisk rening och förbehandling för att undvika driftstörningar nedströms.

Förbehandling av avloppsvatten består normalt sätt av fem steg:

1. Finsilning

2. Renshantering

3. Sandfång

4. Sandavskiljning

5. Avskiljning och borttagning av fett

 

I våra HUBER ROTAMAT® Ro5 anläggningar kan vi hantera alla dessa fem steg i en och samma enhet. Genom att kombinera olika ROTAMAT® silar som inloppssilar och anpassa sandfångets storlek kan Ro5 anläggningen anpassas för små till stora flöden.

Vi utvecklade och levererade vår första ROTAMAT® kompaktanläggning på 1980-talet. Sedan dess har hundratals konsulter och användare valt och installerat våra kompaktanläggningar tack vare deras goda resultat, pålitliga drift, låga underhållsbehov och platsbesparande utformning. Våra kompaktanläggningar har kontinuerligt förbättrats och nya modeller och storlekar har utvecklats så att specifika behov möts med en optimal lösning. Planering och installation av våra kompaktanläggningar är inte bara snabb och lätt, utan ger även stora kostnadsbesparingar vid installation då man kan undvika betongarbeten eller komplicerade styrningar.

HUBER Kompaktanläggning ROTAMAT® Ro5

Vår kompaktanläggning Ro5 löser förbehandlingen på reningsverket i ett steg. Silning sandfång och eventuellt fettfång kombineras och ger många funktioner med enkel styrning på liten yta. Silningen utgörs av lämplig ROTAMAT sil enligt ovan och sandfånget anpassas efter avskiljningsbehovet.

HUBER Kompaktanläggning Hydro Duct ROTAMAT® Ro5 HD

Ro5HD utgår från samma princip med ett luftat och oluftat sandfång för optimal avskiljning av fin sand. Sanden som fångas i Ro5´an avvattnas i sandutmatningskruven.

HUBER Coanda kompaktanläggning ROTAMAT® Ro5 C

För små flöden kan silningen med ROTAMAT silen kombineras med en sandavskiljande sandtvätt. På så sätt avskiljs och tvättas sanden i en enhet.

 

Produkter

Broschyrer

Detaljer

Detaljer

1. Finsilning

Beroende på specifika förutsättningar, samt efterföljande processteg:

2. Rensgodsbehandling

Alla ovan nämnda ROTAMAT®-silar innehåller en renspress. Renstvätt med avvattning och kompaktering (IRGA-systemet) finns som tillval. Då kan renset under gynsamma förhållanden avvattnas upp till 45 % TS-halt.
En separat renstvättpress WAP® installeras vanligtvis bakom vår STEP SCREEN® SSF och hålplåtssil EscaMax®. Beroende på vilken typ av WAP® som används, kan TS-halten i renset uppgå till 50 % TS under gynsamma förhållanden.

3. Sandavskiljning
Sandfången på vår ROTAMAT® kompaktanläggning är utformade i enlighet med internationella standarder eller enligt kundens specifika krav och önskemål. Sandfången finns som luftade eller oluftade. Om sandfånget skall vara luftad eller oluftad beror på ett flertal kriterier; förhållandet mellan inflödet vid regnperioder och torka, om ytterligare sandbehandlingssystem planeras.

4. Borttagning av sand och grus
Den sedimenterade sanden samlas upp från botten av sanfånget i en horisontell sandskruv. En lutande sandskruv  rör om, avvattnar och transporterar bort sanden. Den avskilda sanden glider från den övre änden på skruven ner i en container eller sandtvätt RoSF4 (tillval).

5. Avskiljning och borttagning av fett (tillval)
Avskiljning av fett är möjlig vid användning av det luftade sandfånget. Fettet samlas upp i en separat kammare där avdelaren mellan sandfångskammaren och fettuppsamlingskammaren består av en delvis nedsänkt slitsad skumskärm. Det flytande fettet och oljan avskiljs från vattenytan med en skrapa som sakta dras av en vajer i rostfritt stål. Skrapan är formad så att den tar bort så gott som allt flytande material från fettfånget.