Produkter

Slambehandling

HUBER erbjuder ett komplett program av utrustning för slamhantering;


Slamsilning - Slamförtjockning - Slamavvattning - Slamtorkning - Energiåtervinning … alla steg från samma leverantör

 

Den huvudsakliga produkten från ett normalt reningverk är slam. Slammet uppstår i de olika delstegen och kommer från de mekaniska, biologiska eller kemiska processstegen i reningsverket.

Den totala volymen av slam beror på verkets storlek och de olika proessstegen. Slammets sammansättning och karaktäristik skiljer mellan olika reningsverk och mellan olika regioner och länder. Slammet blir som ett fingeravtryck från det specifika reningsverket och har olika säsongsvariationer. Som nyckeltal kan man anta 20 – 45 kg avvattnat slam per person och år.

Det finns flera olika parametrar i slammets sammansättning som påverkar designen och kostnaden av en slamhanterings process. En av de viktigaste parametrarna är vatteninnehållet vilket direkt påverkar slamvolymerna. Kostnader för transport och omhändertagande av slam är normalt kopplat till vikten och volymen. Vatteninnehållet är i sin tur ofta kopplat till var i processen slammet uppstår och vilka behandling steg man väljer.

Den kemiska sammansättningar av slammet beror även den på inkommande vattens sammansättning och processen som det renas med. En av de viktigaste parameterna som påverkar hur slammet kan omhändertas är innehållet av tungmetaller. Andra viktiga är patongener, läkemedelsrester, microplaster och näringsinnehåll. Slammet innehåller till exempel fosfor och kväve som jordbruket är beroende av, men som samtidigt kan orsaka övergödning av sjöar och vattendrag. Vi behöver se slammet som en resurs och produkt och att kunna använda återanvända de näringsämnen och resurser som finns i slammet utan att ta risker ut ett toxiskt eller patologiskt perspektiv. Vi måste sträva emot en ansvarsfull slamhantering som är hållbar ur ett biologiskt, toxiskt och ekonomiskt perspektiv.I Sverige har regeringens utredning från 2020 tydligt deklarerat att man avser förbjuda spridning av slam i mark och på jordbruk. Endast slam som är certifierat, med provtagna låga halter av tungmetaller, kommer vara tillåtet att sprida på jordbruksmark. Övrigt slam måste omhändertas och i detta slam måste fosfor återvinnas med över 60%. Om detta blir omsatt till föreskrift eller lag återstår att se (April 2020).

Oavsett reglering kan HUBER hjälpa reningsverken att sila, förtjocka, avvattna, torka och energiåtervinning slammet. HUBER erbjuder väl beprövade lösningar med ofta 100 tals fungerande installationer i respektive steg.

Slamsilning

Slamförtjockare

Slamavvattnare

Slamtorkning

Användning av termiskt slam