Produkter

Slambehandling

HUBER erbjuder ett komplett program av utrustning för slamhantering;

Slamsilning - Slamförtjockning - Slamavvattning - Slamtorkning - Energiåtervinning … alla steg från samma leverantör

 

Den huvudsakliga restprodukten från ett normalt reningverk är slam. Slammet uppstår i de olika delstegen och kommer från de mekaniska, biologiska eller kemiska processstegen i reningsverket.

Den totala volymen av slam beror på verkets storlek och de olika proessstegen. Slammets sammansättning och karaktäristik skiljer mellan olika reningsverk och mellan olika regioner och länder. Slammet blir som ett fingeravtryck från det specifika reningsverket och har olika säsongsvariationer. Som nyckeltal kan man anta 20 – 45 kg avvattnat slam per person och år.

Det finns flera olika parametrar i slammets sammansättning som påverkar designen och kostnaden för en slamhanterings process. En av de viktigaste parametrarna är vatteninnehållet vilket direkt påverkar slamvolymerna. Kostnader för transport och omhändertagande av slam är normalt kopplat till vikten och volymen. Vatteninnehållet är i sin tur ofta kopplat till var i processen slammet uppstår och vilka behandlingssteg man väljer.

Den kemiska sammansättningar av slammet beror även den på inkommande vattens sammansättning och processen som det renas med. En av de viktigaste parameterna som påverkar hur slammet kan omhändertas är innehållet av tungmetaller. Andra viktiga är patongener, läkemedelsrester, microplaster och näringsinnehåll. Slammet innehåller till exempel fosfor och kväve som jordbruket är beroende av, men som samtidigt kan orsaka övergödning av sjöar och vattendrag. Vi behöver se slammet som en resurs för att kunna återanvända näringsämnen utan att ta risker ur ett toxiskt eller patologiskt perspektiv. I Sverige har regeringens utredning från 2020 tydligt deklarerat att man avser förbjuda spridning av slam i mark och på jordbruk. Endast slam som är certifierat, med provtagna låga halter av tungmetaller, kommer vara tillåtet att sprida på jordbruksmark. Övrigt slam måste omhändertas och i detta slam måste fosfor återvinnas med över 60%. Om detta blir omsatt till föreskrift eller lag återstår att se (April 2020).

Oavsett reglering kan HUBER hjälpa reningsverken att sila, förtjocka, avvattna, torka och energiåtervinna slammet. HUBER erbjuder väl beprövade lösningar med ofta 100 tals fungerande installationer i respektive steg.

Slamsilning

Genom att sila slammet genom HUBER´s unika STRAINPRESS® kan man undvika föroreningar och fiber i slammet. Det medför problemfri drift av rötkammare och omrörare nedströms i processen.

Slamförtjockare

Genom att förtjocka tunnslammet som tas ut ur processen kan volymer på slamlager och kapaciteter på efterföljande processteg minimeras.

Slamavvattnare

Genom energieffetiv avvattning med en skruvpress upp över 30% (beroende på applikation) kan du minska dina kvittblivning och energikostnader avsevärt. På köpet får du en tyst arbetsmiljö.

Slamtorkning

Genom att torka slammet med hjälp av överskottsenergi från till exempel en rötkammare kan TS innehållet ökas till 90% och därigenom fås en rejäl minskning av kvittblivningskostnaderna.

Användning av torkat slam

Ett alternativ för att bli kvitt det torkade slammet är monoförbränning. Genom att förbränna slammet i temperaturer över 850 grader eliminieras alla toxiner, läkemedelstester och microplaster. Ur askan kan fosfor återvinnas. Toxiska rester kan separeras i koncentrerad form i filteraskan och omhändertas.