Slamtorkning

Säkerställ att du blir kvitt ditt slam på bästa sätt!

Kvittblivning av slam från avloppsreningsverk blir svårare och svårare. Ett framtida förbud mot spridning av icke certifierat slam i naturen ligger nära förestående, tillsammans med krav på fosforåtervinning.

Möjligheterna för att sprida slam på åkermark blir mindre och mindre. Certifiering som innebär hygienisering och krav på högsta metallhalter i slammet gör det svårare och kostsammare att få avsättning på slammet. Konsumenternas krav och ”äckel faktorn” gör att acceptansen för att sprida även certifierat avloppsslam på åkermark minskar. Detta innebär längre transporter och högre kostnader för kvittblivning av slammet. Att torkat slammet innebär en volym och viktreduktion vilket minskar hanteringskostnader. Om man har certifierar slam går det utmärkt att pressa till pellets för spridning på t.ex. skogsbruk. Är slammet inte certifierat går  det utmärkt att förbränna och har energivärde i paritet med andra biobränslen. Vid monförbränning fås en bädd och flygaska ur vilken man kan återvinna fosfor samtidigt som man separerar tungmetaller i filterasken. I förbränningen elimineras läkemedelsrester och microplaster och andra toxiner som finns i slammet. HUBER har torkat slam i vår BT Tork de senaste 20 åren. Vi har erfarenhet från fungerade tork- och förbränningsanläggningar för både stora och små volymer.

HUBER Soltork SRT

Genom att torka slam i växthus får man energieffektivt och hållbart system för reduktion av slamvolymer. Genom avvancerad styrning av ventilation och vändning av slammet säkerställs minimal luktpåverkan utanför anlägningen.

 

HUBER Slamtork BT

Vår väl beprövade slamtork BT är en av marknadens energieffektivaste metoder att torka slam till mer än 90 % TS. Torken drivs av varmvatten >90 grader som kan genereras från till exempel biogas, pellets eller överskottsvärme från till exempel kraftvärmeverk.

HUBER RotaDry® disk torkning

HUBER RotaDry® är en disktork designad och framtagen som torkningssteg optimerat för fluidiserad bäddpanna med monoförbränning. För att monoförbränna slam så bör torrhalten i slammet ligga mellan 40-45 %.