Storm- & avloppsutrustning

Utrustning och maskiner för mekanisk rensning för breddvatten-, dagvatten- och högflödesrening

Att ha en effektiv rening och behandling av Bredd- och dagvatten samt för att kunna balansera flöden i kombinerade system är en viktig del i ett avloppssystem. Många lösningar med så kallade blågröna stråk, ytor som kan översvämmas av dagvatten vid till exempel skyfall, innebär ofta ansamling av skräp från omgivande stadsmiljö när väl vattnet sjunker undan. Även lösningar med fördröjningsmagasin riskerar att bli ineffektiva om det ansamlas rens och skräp. HUBER erbjuder lösningar för att enkelt kunna rensa stora flöden. Lösningarna är anpassade för att kunna installeras i pumpstationer och vid breddkanter och innebär i de flesta fall ingen vidare hantering av till exempel renset om det inte specifikt efterfrågas.

Efterfrågan på att bo nära vattendrag och floder ökar. När industri och hamnområden ersätts med bostäder, kontor, kajmiljöer och grönytor meför det högre krav på vattnets kvalité. Den ökade urbaniseringen innebär också att våra reningsverk allt oftare närmar sig gränsen av sin kapacitet. Genom att minska inläckage av dagvatten får reningsverket göra det som det är bra på, att rena avloppsvatten från bakterier och syreförbrukande ämnen.
Klimatförändringar innebär större regnmängder på kortare tid, tidigare så kallade 100-års regn uppkommer var 25 år. Våra system för dagvatten måste således uppdateras och byggas i smartare kombination med avloppssystemet. Har man en väl genomtänkt breddning och filtrering av dagvatten ute i staden kan man undvika höga belastningar i reningsverket och fortfarande ha en fin dagvattenmiljö.

Bredvattensilar

HUBER erbjuder två varianter av hålplåtssilar som monteras innanför eller utanför bräddkanter. Dessa monteras vanligen i pumpstationer eller i inloppet till reningsverket. 

Pumpstations silar

HUBER´s RoK4 innebär kontinuerlig silning och avvattning av allt inkommande vatten till en pumpstation. Genom att sila i pumstationen minimeras driftproblem av efterföljande pumpar och rensbelastningen på reningsverket minskas.

Produkter i rostfritt stål

Produkter för att säkra din arbetsmiljö, på ledningsnätet och i verket.