Storm- & avloppsutrustning

Utrustning och maskiner för mekanisk rensning för högflödes och dagvattenrening 
 

Plants for the sewerage system for treatment of

  • Breddvattenrening
  •  Dagvattenrening
  •  Rensning av kombinerade system

Att ha en effektiv rensning och behandling av Bredd- och dagvatten samt för att kunna balansera flöden i kombinerade system är en viktig del i att avloppssystem. Många lösningar med så kallade blågröna stråk, ytor som kan översvämmas av dagvatten vid till exempel skyfall, innebär ofta ansamling av skräp från omgivande stadsmiljö när väl vattnet sjunker undan. Även lösningar med fördröjningsmagasin riskerar att bli ineffektiva om det ansamlas rens och skräp. HUBER erbjuder lösningar för att enkelt kunna rensa stora flöden. Lösningarna är anpassade för att kunna installeras i pumpstationer och vid breddkanter och innebär i de flesta fall ingen vidare hantering av till exempel renset om det inte specifikt efterfrågas.

Den ökada önskan att bo nära vattendrag och floder, när industri och hamnområden ersätts med bostäder, kontor, kajmiljöer och grönytor, innebär högre krav på vatten kvalitet. Den ökade urbaniseringen innebär också att våra reningsverk allt oftare närmare sig gränsen av sin kapacitet. Genom att minska in läckage av dagvatten får reningsverket göra det som det är bra på, att rena avloppsvatten från bakterier och syreförbrukande ämnen.
Klimatförändringar innebär större regnmängder på kortare tid, tidigare så kallade 100-års regn uppkommer var 25 år. Våra system för dagvatten måste således uppdateras och byggas i smartare kombination med avloppssystemet. Har man en väl genomtänkt breddning och filtrering av dagvatten ute i staden kan man undvika höga belastningar i reningsverket och fortfarande ha en fin dagvattenmiljö.

Kombinerade avloppsskärmar
Pumpstations silar
Produkter i rostfritt stål