ROTAMAT®-Silar

Silning - Tvättning - Avvattning - Transport i en och samma enhet

Baserad på HUBER´s ROTAMAT®-princip silning tvättning – avvattning transport" i en och samma enhet, har en familj av ROTAMAT®-silar utvecklats. Produkterna och den robusta tekniken har anammats på den globala marknaden och erbjuder en enkel mycket uppskattad lösning.

Alla ROTAMAT®-silar fungerar enligt ett patenterat system som används i tusentals installationer världen över. Silarna kan hantera flöden från 0 till 3000 l/s beroende på silstorlek, spaltvidd och applikation. Silarna kan installeras antingen i kanal eller tank. ROTAMAT principen innebär platsbesparing, enkel styrning och minimalt underhåll då flera funktioner kombineras i en och samma enhet.

ROTAMAT®-principen erbjuder flera fördelar
◾ Den roterande driftprincipen minimerar slitageskador
◾Med tillvalet integrerad renstvätt avskiljs och återförs de biologiska materialet från renset
◾Integrerad renspress ger hög TS och därmed låga kvittblivningskostnader
◾Kapslad och ventilerad design minimerar lukt och arbetsmiljöproblem
◾Samtliga vitala delar är tillverkade i rostfritt stål
◾Installation direkt i kanalen, utan behov av  bottensteg
◾Minimalt och enkelt underhåll tack vare få rörliga delar och drifter 
◾Självrengörande maskin och silkorg
◾Möjlighet till varmvattenspolning för att bättre avskilja fett från renset

 

HUBER Avloppssil ROTAMAT® Ro1

Ro1´an används främst till grovsilning och kommer med 6 eller 10 mm spaltvidd och finns med diameter från 600 till 3000 mm. Givetvis med integrerad renstvätt, avvattning och transport.  

HUBER Siltrumma ROTAMAT® Ro2 / RPPS / -STAR

Ro2´an eller RPPS´en bygger på samma konstruktionsprincip. Ro2´an levereras med spalt (0,5-6 mm) och RPPS´en med hålsilning (> 1,5 mm <6mm). För flöden med höga krav på SS avskiljning kan STAR versionen passa då den levereras med hålplåt ned till 1 mm. Finns från 600 mm till 3000 mm i diameter.

HUBER Skruvsil ROTAMAT® Ro9

Ro9´an är HUBER´s mest sålda maskin, enkel, pålitlig och driftsäker sil för små flöden (mindre än 250 liter/sekund). För montage i kanal eller tank och med spalt eller hålsilning beroende på applikation.

HUBER Kompaktanläggning ROTAMAT® Ro5

Vår kompaktanläggning Ro5 löser förbehandlingen på reningsverket i ett steg. Silning sandfång och eventuellt fettfång kombineras och ger många funktioner med enkel styrning på liten yta. Silningen utgörs av lämplig ROTAMAT sil enligt ovan och sandfånget anpassas efter avskiljningsbehovet.

HUBER Kompaktanläggning Hydro Duct ROTAMAT® Ro5 HD

Ro5HD utgår från samma princip med ett luftat och oluftat sandfång för optimal avskiljning av fin sand. Sanden som fångas i Ro5´an avvattnas i sandutmatningskruven.

HUBER Coanda kompaktanläggning ROTAMAT® Ro5 C

För små flöden kan silningen med ROTAMAT silen kombineras med en sandavskiljande sandtvätt. På så sätt avskiljs och tvättas sanden i en enhet.

HUBER Pumpstationssil ROTAMAT® RoK4

RoK4´an bygger på samma princip som övriga ROTAMAT silar men har en vertikal renstransport. Den är utmärkt för silning i pumpstationer eller i pumpsumpar för reningsverk. Genom att ta ut renset före pumpen i pumpstationen undviks igensättningar, minskar driftproblemen och slitaget på pumparna.

HUBER Membransil ROTAMAT® RoMem

HUBER´s RoMem kan utrustas med mesh silning ned till 0,5 mm och har fortfarande fördelen att rensgodset kan tvättas och avvattnas i samma enhet.