HUBER Sandfilter CONTIFLOW®

Kontinuerliga genomflödesfilter

CONTIFLOW® är HUBER´s kontinuerliga snabbsandfilter som hanterar stora volymer med låga driftkostnader och minimalt underhåll. CONTIFLOW® har en filterbädd på mellan 1 och 2 meter som möjliggör god filtrering för att uppnå högt ställda krav på utlopsvattnet. CONTIFLOW® i kombination med sedimentering och fällning kan tidigare lösta material överföras till fastform och separeras i filtret.

Tester har visat att CONTIFLOW® reducerar förekomsten av bakterier och föroreningar betydligt. Vid behov av ytterligare desinfektion kan ett efterföljande UV steg installeras då flödet från CONTIFLOW® innehåller minimalt med partiklar.

CONTIFLOW® går att få i tankversion (SS) eller i betongbassäng version (C). Den senare passar bättre för riktigt stora flöden. Båda versionerna består av flera moduler som kan kopplas samman i större enheter.
Den grova ytan på sandpartiklarna medför tillväxt av biofilm. Den syrefattiga miljön innebär att biomassan kan växa fram på sandkornen vilket i sin tur medför att kvävet i avloppsvattnet kan omvandlas till gasformigt kväve. Näringsämnen som kommer in i filtret, till exempel kväve, elimineras genom biologisk nedbrytning.

Järn och Mangan som fälts ut i tidigare steg kan filtreras i CONTIFLOW®. Elimineringen av kväve och nedbrytningen av organiskt material uppnås genom bättre biologisk filtrering.

Sandfiltret används också som en reaktor för näringsmedelsreduktion av kemiskt fosfor genom fällning. Järn och Aluminium kan doseras direkt i inloppet till filtret. Genom minskat behov av kemikalier erbjuder kemiskt fosfor reduktion bättre drift ekonomi än vanlig direktfällning.

Inmatningen av vattnet som skall filtreras sker i toppen av filtret och flödet rinner nedåt igenom filtret. Flödet går genom en öppning mellan inmatnings röret och mammut pumpen. När inflödet går uppåt genom den rörliga sandbädden, hålls de fasta partiklarna kvar i filtersanden. Filtratet rinner över kanten på toppen av filtret. Sanden och de filtrerbara fasta partiklarna transporteras genom pupen in i tvättaren i den övre filter sektionen. Där avskiljs de fasta partiklarna avskiljs från sanden. När sanden faller genom sandtvätten, trycks en liten mängd filtreratvatten uppåt och tvättar bort alls muts, samtidigt som den tyngre, grövre sanden faller genom bädden. Tvättvattnet, vilket består av en viss mängd filtratvatten och avskiljda fasta partiklar, rinner ut nära toppen på filtret och återförs till renings processen.

Fördelar

Fördelar

  • Mer än 5000 installationer i världen
  • Enkelt och robust system
  • Kontinuerlig filterprocess och kontinuerlig eller batchvis sandtvättnings process
  • Få slitdelar
  • Kontinuerlig drift, inga avbrott för backspolning
  • Jämn filtrat kvalitet
  • Enkel hantering av tvättvatten
  • Minimalt tryckfall över filtret

Downloads

Referenser

Design

Design

Media

Begär ytterligare produktinformation