Produkter

HUBER Flotationsanläggning HDF

Avloppsrening, produktåtervinning och vattenbehandling genom flotation med mikro bubblor.

Processvatten behövs i många produktionsprocesser som beståndsdel, för tillverkning av material eller för rengöring. Vatten behövs i många produktionsprocesser som både för tillverkning och för rengöring. Man strävar efter att vattnet skall återcirkuleras av både ekonomiska och miljömässiga orsaker. Fett, olja, flytande och suspenderande material, sedimenterade fasta partiklar och upplösta ämnen måste separeras för att kunna uppnå en bra vattenkvalité. Återvinning av värdefulla restprodukter från vattnet kan vara en annan drivande faktor för en bra vattenrening. Genom att igensättning och slitage på rör och annan utrusning minskar sänks underhållskostanderna samtidigt som tillgängligheten ökar.

När processvatten leds bort för rening behövs ofta förbehandling för att förhindra giftiga eller andra skadliga substanser (tex. tungmetaller, HC, AOX etc.) från att komma ut i det kommunala avloppsystemet. Fler och fler kommuner ställer högre krav, högre avgifter eller begär att industrier skall kopplas bort från det kommunala systemet om inte förbehandlingskraven uppnås. Sedimenteringsanläggningar klarar ofta inte att uppnå tillräcklig förbehandling. Ett flertal olika typer av flotationsprocesser har utvecklats, och av dessa har "dissolved air flotation (HDF)" med cirkulation av vatten under tryck bevisats vara mest effektiv.

HUBER  Flotationsanläggning ger en märkbart förbättrad flotationsprocess med sin speciella inloppstruktur som ger optimal kontroll av flödet. Med tillvalet DIGIT-DOSE kan kostsamma kemikalier som används vid fällning doseras så att optimal rensning jämfört med krav uppnås.

HUBER Flotationsanläggning HDF används med framgång för en mängd olika industrier och kommunala reningsverk så som:

 • Slakthus
 • Kött- och chark produktion
 • Fiskförädling
 • Mejerier
 • Färdigmat produktion
 • Margarin produktion
 • Raffinaderier för olja och fett
 • Konservfabriker
 • Industriella kök och kantiner
 • Snabbmat leverantörer
 • Tvåltillverkare
 • Kosmetisk industri
 • Textil industri
 • Kemisk industri
 • Petrokemisk industrie
 • Järn och stål industri
 • Metallbearbetning
 • Galvanisering
 • Marksanering
 • Avfallshantering
 • Kommunal avloppsrening

HUBER kemikaliedosering DIGIT-DOSEStäng

HUBER kemikaliedosering DIGIT-DOSE

Med DIGIT-DOSE optimerar du dina driftkostnader och din kemikalieförbrukning

Optimerad kemikaliedosering innebär att anläggningen hela tiden når det önskade reningsresultatet utan att överdosera kemikalier. På så sätt undviker man att ”överrena” vattnet och dra på sig högre kostnader för kemikalier. I praktiken är det svårt då doseringen kalibreras efter maximal belastning och sen styrs baserat på flödet in till anläggningen.

Att installera större blandnings- och utjämningstankar är en lösning på utmaningen, men det finns ofta inte plats för dessa. En sådan lösning driver dessutom investerings- och driftkostnader för omrörare och luftning.

Genom att använda HUBER´S kemikaliedosering DIGIT-DOSE kan doseringen av flockmedel eller PH justerande medel anpassas efter de förutsättningar som gäller momentet. Systemet anpassas med sensorer som mäter kritiska värden för den unika processen och avgör hur mycket som skall doseras utifrån flödet och de olika parametern så som SS, Turbiditet, PH eller andra för processen nyckel parameter.

Kemikalieförbrukning minskas till exakt vad som behövs för att klar utgående krav hela tiden och på så sätt minskas driftkostnaderna. Även slammets sammansättning och avvattning kan styras med rätt dosering.

Med rätt dosering undviker man överdosering som kan leda till att onödiga mängder flytslam produceras. Genom att minska slam mängden minskar också kvittblivningskostnaden. DIGIT-DOSE frigör tid för driftpersonalen som i vanliga fall kan behöva passa på inkommande vatten för att ställa olika driftfall. DIGIT-DOSE är nästa generations styrsystem för avancerade reningsprocesser och har bevisat sig fungera riktigt bra på de installationer vi gjort runt om i världen.

Fördelar

Fördelar

Fördelar med HUBER Flotationsanläggning HDF

 • Tillverkad av 100% rostfritt stål 
 • Som tillval med kemiskt behandlingssteg
 • Standardiserade storlekar för olika användningsområden
 • Kompakt utförande, upptar liten golvyta
 • En enda ventil för maximal driftsäkerhet
 • Effektiv och skonsam inblandning av luftbubblorna i flödet av avloppsvatten
 • Definerad genomströmning tack vare ett optimalt utförande av blandare och matare in i flotationstanken
 • Stort och effektivt sedimenteringsområde tack vare lamellseparatorn, minimerad risk för igensättning tack vare väl dimensionerade öppningar mellan lamellplåtarna
 • Generering av tryckvatten med en flerstegspump
 • Erfarenhet från över hundra installationer inom många olika industriella användningsområden

Detaljer

Detaljer

Systeminriktning

 

Vi levererar kompletta lösningar för mekanisk vattenrening genom att kombinera HUBER HDF med andra HUBER maskiner.

Mekanisk förbehandling med någon av nedan maskiner:
• HUBER Skruvsil Rotamat Ro9
• HUBER Siltrumma Rotamat Ro2
• HUBER Kompaktanläggning Ro5

 

Kemisk förbehandling:

Genom fällning, Ph reglering och flockulering för att öka separations effektivitet och för att ta bort lösta föroreningar

 

Behandling av flyt och sediment slam:
• Slamförtjockning med HUBER S-DISC eller HUBER S-DRUM och
• Slamavvattning med HUBER Q-PRESS

 

Efterpolering eller fin filtrering med någon av nedan maskiner:
• Finfiltrering med HUBER Trumsil LIQUID och finfiltrering genom HUBER Disc filter Ro DISC

• Tertiär filtrering genom sand- eller aktivkol filtrering med hjälp av HUBER Contiflow

 

Referenser

Referenser

Media

Design ritning

Design ritning

Media

Begär ytterligare produktinformation