Långsandfång

För att säkerställa en problemfri drift och minska slitaget på olika komponenter i reningsverket är det absolut nödvändigt att man avskiljer sand och grus som kommer in till reningsverket med avloppsvattnet. Det kommer ungefär 60l sand per 1000 m3 avloppsvatten men varierar stort beroende på ledningsnätets skick. Ett stort in läckage eller kombinerade avlopps och dagvatten system innebär alltid mer sand i ledningsnätet. På den avskilda sanden finns ofta mycket biologiskt material som man vill tvätta av och hantera i reningsverket.

Det ansamlas mycket biologiskt material på sanden och genom att använda luftade sandfång med optimerad uppehållstid minskas mängden biologiskt material på sanden samtidigt som fettet i avloppsvattnet får möjlighet att flyta upp och kan då avskiljas. För att få en helt ren sand med liten glödförlust bör sandfånget kombineras med en sandtvätt. Har verket stor variation i flödet bör man överväga flera linjer med mindre sandfång för att undvika sedimentation eller sandflykt när uppehållstiden över eller underskrids.

HUBER Långsandfång ROTAMAT® Ro6

HUBER levererar två typer av långsandfång, klassisk sandfång Ro6 där sanden sedimenterar genom en väl anpassad uppehållstid, separationseffektivitet upptill 90 % av sandkornstorlek 0,20-0,25 mm, kan fås i luftat och oluftat och med eller utan fettfång.

HUBER Sandfång GritWolf®

Den andra varianten är HUBER GritWolf® som har en integrerad lammellseparation vilken ger en bättre sandavskiljningsförmåga och mindre ytbehov. Den är perfekt för stora variationer i sandkoncentrationer i inloppet.