HUBER Slamsil STRAINPRESS®

Kontinuerlig rensavskiljning från slam under tryck

STRAINPRESS® är en horisontellt rörformad renssil, vilken består av en inlopps- och drivzon, en sil- och presszon och slutligen en utmatningszon. Matningen sker vanligen med den ordinarie slampumpen som pressar slammet genom silzonen och vidare till utloppet. De separerade partiklarna som hålls kvar inne i silen transporteras till presszonen av skruven. Renset transporteras och kompakteras allt efter hand som det förflyttas mot utloppet. I presszonen avvattnas rensmaterialet till ett torrt rens och matas sedan ut i efterföljande container. Motorns rotationshastighet, silens perforering och formen på utmatningssektionen kan justeras för att passa till olika slamtyper. De avskiljda partiklarna separeras kontinuerligt under tryck som åstadkoms med hjälp av mottryckskonan. Ingen rengöring av silzonen genom backspolning behövs.


Fördelar

Fördelar

Fördelarna med HUBER Slamsil STRAINPRESS®

  • Silning och avvattning av avskiljt rens till ca. 45 % TS
  • Inmatning under tryck för alla typer av slam
  • Minskar underhållskostnaden och ökar driftssäkerheten på slamsystem nedströms, i processerna för förtjockning, rötning, avvattning, hygienisering, torkning, etc.
  • Perforeringar från 0,15 till 10 mm för avskiljning av fasta partiklar
  • Flödeskapacitet på upp till 110 m3/h slam och upp till 150 m3/h processvatten
  • Pålitlig rening av den perforerade silkorgen utan behov av externt vatten eller borstar
  • Automatiskt pneumatikpresskonsystem för maximal avvattning hos det avskiljda renset
  • Nästan 1000 installationer över hela världen

Broschyrer

Referenser

Design

Design

Media

Produkter

Begär ytterligare produktinformation