Skapa värme och kyla till byggnader genom avloppsvattnet

15.02.2022
De flesta företag och byråer arbetar idag med begreppet affärsmässig hållbarhet. Detta är ett holistiskt sätt att hantera en verksamhet som omfattar miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar. För att uppfylla denna tredelade grundprincip måste företagen hitta sätt att vara kostnadseffektiva, socialt ansvarsfulla och miljövänliga på samma gång. Uppvärmning och kylning av anläggningar kräver stora mängder energi och står för en stor del av ett företags driftskostnader. Med ny teknik kan företagen minska beroendet av fossila bränslen och samtidigt spara pengar.

Hur kan avloppsvatten från avloppssystemet användas för dessa ändamål?

Underjordiska avloppsnät är en dold energikälla. Avloppsvattnet från hushållen håller en temperatur på mellan 10 och 25 °C även på vintern. Detta stabila temperaturintervall gör avloppsvatten till en utmärkt energikälla för att driva en värmepump. Med sin låga temperatur på sommaren är avloppsvatten också en värmesänka och kan användas för att kyla byggnader.

Hur systemet fungerar

En intagskonstruktion är ansluten till en avloppsledning, och en del av flödet pumpas till en värmeväxlare ovan jord. En värmeväxlare utvinner värmeenergi ur avloppsvattnet. I värmeväxlaren överförs värmeenergin till vatten eller ett annat rent transportmedium. Bärmediet transporterar energin till en värmepump som används för att upprätthålla rätt temperatur i byggnaden. Det kylda eller uppvärmda avloppsvattnet rinner sedan tillbaka till avloppet.

 

Fördelar med att använda en värmeväxlare för avloppsvatten jämfört med konventionell uppvärmning och kylning

Återvinning av värmeenergi från avloppsvatten sparar pengar. Energikostnaderna för uppvärmning och kylning kan minskas med upp till 80 procent jämfört med konventionella metoder.
Avloppsvärmeväxlare förbättrar hållbarheten och är miljövänliga. Genom att använda en värmeväxlare för avloppsvatten minskar användningen av fossila bränslen. Detta förbättrar miljön genom att minska utsläppen och sänka en byggnads koldioxidavtryck. Dessa system sparar också vatten som annars skulle avdunsta i kyltorn, och inga kemikalier för rengöring av kyltorn förorenar miljön.
Avloppsvärmeväxlare kan vara utrymmesbesparande, vilket ger kunderna större utrymme för att utforma sina byggnader. Installationen är snabb och enkel.


Tillgången på avloppsvatten är praktiskt taget obegränsad. Avloppsvatten är en gratis, lokal och decentraliserad värmekälla. Det finns få störningar i det befintliga avloppssystemet och det krävs små konstruktioner för att få tillgång till avloppsvattnet.

 

 

<header>

HUBER ThermWin® System levererar ren energi för uppvärmning och kylning av museet för Bayersk historia.

</header>

En särskild konstruktion byggdes för att avloppsvattnet skulle kunna tas ut ur avloppet. Nu kan upp till 70 l avloppsvatten per sekund utvinnas. De grova fasta ämnena avlägsnas från avloppsvattnet i en HUBER-pumpstationssortering ROTAMAT® RoK4. Det silade vattnet pumpas till två HUBER värmeväxlare RoWin-enheter.

Byggnation av museet.

 

Tack vare värmeväxlarens funktion i kombination med värmepumpen utvinns antingen värme ur avloppsvattnet och förs in i byggnaden (för uppvärmning) eller utvinns värme ur byggnaden och förs in i avloppsvattnet (för kylning). Det något nedkylda eller uppvärmda avloppsvattnet återförs slutligen till avloppet tillsammans med de tidigare separerade fasta ämnena

 

 

 

 

 

ThermWin®-systemet

 

HUBER ThermWin®-system har en värmeeffekt på 2 x 280 kW och en kylkapacitet på 2 x 500 kW. HUBERs värmeväxlare RoWin är ett självrengörande system med mycket låga underhållsbehov. För att underlätta placeringen av utrustningen inne i byggnaden kommer värmeväxlarna att levereras som flänsade enheter och monteras på plats.

ThermWin®-systemet är en del av museets innovativa koncept för användning av den energipotential som förnybara energikällor har. En sådan energikälla är också avloppsvattnet i våra städer. Med sitt ThermWin-system har HUBER utvecklat en lösning som på ett tillförlitligt sätt ger tillgång till energiresursen avloppsvatten.

 

Har du några frågor eller funderingar, kontakta gärna Pontus Hallbäck på: pontus.hallbackhubersverigese
Tel: 0738 - 02 25 62